Vedtægter

Foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen, 2. februar 2014

§1 Navn og formål
1.1 Foreningens navn er TRCTAASTRUP ROLLESPILSKLUB, forkortet TRC.
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
1.3 Foreningens formål er, med udgangspunkt i rollespil, tabletopspil og lignende aktiviteter, at danne rammen om socialt samvær for alle spilinteresserede og andre fantasifulde sjæle.

§2 Medlemskab og kontingent
2.1 Foreningens medlemskab kan erhverves af alle som vil følge foreningens regler, og som er interesseret i aktiviteter der falder inden for foreningens formål.
2.2 Medlemskab af foreningen varer fra kassereren har modtaget betalingen til umiddelbart inden næste års ordinære generalforsamlings begyndelse.
2.3 Kontingent opkræves helårligt og fastsættes af bestyrelsen og meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
2.4 Medlemmer der kommer til i løbet af året betaler et af bestyrelsen fastsat beløb.
2.5 Gæster kan opkræves betaling jf. bestyrelsens bestemmelser.
2.6 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis den vurderer at medlemmet modvirker foreningens virke.
2.7 Et ekskluderet medlem kan søge om at blive medlem igen, hvorefter der vil blive taget stilling på ny ved næste generalforsamling.

§3 Generalforsamlingen
3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar.
3.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 28 dages varsel. Som minimum ved opslag på hjemmesiden og i foreningens lokaler.
3.4 Alle beslutninger vedtages ved simpelt relativt flertal med mindre andet er anført i vedtægterne.
3.5 Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning på forlangende af et eller flere medlemmer.
3.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.
3.7 Et medlem kan ved fuldmagt afgive sin stemme til et andet medlem.
3.8 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
3.9 Dagsordenen skal senest 7 dage inden generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne og skal som minimum indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Formandens beretning
d. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
e. Godkendelse af ændringer i ordensreglerne
f. Indkomne forslag
g. Valg af formand (lige år)
h. Valg af kasserer (ulige år)
i. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
j. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
k. Eventuelt

§4 Ekstraordinær generalforsamling
4.1 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes og gennemføres ligesom den ordinære, dog med ændringer jf. 4.2 til 4.5
4.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen 4.3 1/3 af medlemmerne kan forlange at bestyrelsen indkalder en ekstraordinær generalforsamling.
4.4 Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 30 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 16 dages varsel.
4.5 Dagsordenen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under den ekstraordinære generalforsamling.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Indkomne forslag.

§5 Bestyrelsens ansvar
5.1 Bestyrelsen består af Formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer
5.2 Bestyrelsen vælger selv en næstformand blandt de tre bestyrelsesmedlemmer
5.3 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen, herunder udarbejdelse af budget
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mødet er indkaldt med rimelig varsel og 60% af denne er til stede.
5.5 Bestyrelsen har ansvaret for at vedtage og løbende opdatere ordensreglementet.
5.6 Bestyrelsen administrerer fordelingen af skabe og nøgler.
5.7 Formanden og kassereren har, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.

§6 Vedtægtsændringer
6.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske jf.§3 Generalforsamlingen, dog med 2/3 almindeligt flertal.
6.2 Ændring af 6.2 kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning stemmer for. Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning har vedtaget nedlæggelse af foreningen.
6.3 Ved nedlæggelse overdrages foreningens materialer til en anden eksisterende rollespilsforening, såfremt en sådan ikke findes, sælges foreningens materialer ved auktion til foreningens medlemmer.
6.4 Eventuelle penge gives til Høje-Taatrup Kommune, såfremt der er modtaget tilskud herfra i et af de 3 seneste regnskabsår. Er der ikke modtaget tilskud fordeles pengene ligeligt mellem medlemmerne.


Foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen, 3. februar 2013

Vedtægter for TRC – Taastrup Rollespilsklub

CVR# 29593485
§1 Navn og formål
1.1 Foreningens navn er TRCTAASTRUP ROLLESPILSKLUB, forkortet TRC.
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
1.3 Foreningens formål er, med udgangspunkt i rollespil, tabletopspil og lignende aktiviteter, at danne rammen om socialt samvær for alle spilinteresserede og andre fantasifulde sjæle.

§2 Medlemskab og kontingent
2.1 Medlemskab kan erhverves af alle, som vil følge foreningens regler, og som har, eller vil have kendskab til rollespil.
2.2 Medlemskab af foreningen varer fra kassereren har modtaget betalingen til umiddelbart inden næste års ordinære generalforsamlings begyndelse.
2.3 Kontingent opkræves helårligt og fastsættes af bestyrelsen og meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
2.4 Medlemmer der kommer til i løbet af året betaler et af bestyrelsen fastsat beløb.
2.5 Gæster kan opkræves betaling jf. bestyrelsens bestemmelser.
2.6 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis den vurderer at medlemmet modvirker foreningens virke.
2.7 Et ekskluderet medlem kan søge om at blive medlem igen, hvorefter der vil blive taget stilling på ny ved næste generalforsamling.

§3 Generalforsamlingen
3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar.
3.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 28 dages varsel.
3.4 Alle beslutninger vedtages ved 50% positivt flertal* med mindre andet er anført i vedtægterne.
3.5 Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning på forlangende af et eller flere medlemmer.
3.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.
3.7 Et medlem kan ved fuldmagt afgive sin stemme til et andet medlem.
3.8 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
3.9 Dagsordenen skal senest 7 dage inden generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne og skal som minimum indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Formandens beretning
d. Godkendelse af regnskab og budget
e. Godkendelse af forretningsorden og ordensregler
f. Indkomne forslag
g. Valg af formand (kun lige år)
h. Valg af kasserer (kun ulige år)
i. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
j. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
k. Eventuelt

§4 Ekstraordinær generalforsamling
4.1 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes og gennemføres ligesom den ordinære, dog med ændringer jf. 4.2 til 4.5
4.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen 4.3 1/3 af medlemmerne kan forlange at bestyrelsen indkalder en ekstraordinær generalforsamling.
4.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 16 dages varsel og inden 30 dage efter bestyrelsens beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen.
4.5 Dagsordenen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang af dagsordenen
b. Indkomne forslag

§5 Bestyrelsens ansvar
5.1 Bestyrelsen består af Formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer
5.2 Bestyrelsen vælger selv en næstformand blandt de tre bestyrelsesmedlemmer
5.3 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen, herunder udarbejdelse af budget
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig på møder indkaldt jf. forretningsordenen og såfremt 60% af denne er til stede.
5.5 Bestyrelsen har ansvaret for at vedtage og løbende opdatere:
a. Forretningsorden
b. Ordensreglement
5.6 Bestyrelsen administrerer fordelingen af skabe og nøgler.
5.7 Formanden og kassereren har, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.

§6 Vedtægtsændringer
6.1 Ændringer af foreningens vedtægter kun ændres jf. punkt 3, dog med 2/3 flertal.
6.2 Ændring af 6.3 kan kun ske, hvis 4/5 af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning stemmer for.
6.3 Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 4/5 af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning har vedtaget nedlæggelse af foreningen.
6.4 Ved nedlæggelse overdrages foreningens materialer til en anden eksisterende rollespilsforening, såfremt en sådan ikke findes, sælges foreningens materialer ved auktion til foreningens medlemmer.
6.5 Eventuelle penge gives til Høje-Taatrup Kommune, såfremt der er modtaget tilskud herfra i et af de 3 seneste regnskabsår. Er der ikke modtaget tilskud fordeles pengene ligeligt mellem medlemmerne.

 • Ved 50% positivt flertal forståes at mindst halvdelen af de afgivne stemmer skal være for. Blanke stemmer tæller altså som “imod”. Dette er også kendt som “simpelt absolut flertal” eller “almindeligt flertal”.

 • Vedtaget at vi bruget simpelt relativt flertal til alle afstemninger. Det vil medføre at blanke stemmer ikke tæller imod. (MANGLER AT BLIVE NOTERET)
  Generalforsamling 2014
 • Forslag om ændring af vedtægter
  Forslag om at gå fra 1-2 suppleanter til 2.
  Mike synes at det er nødvendigt for at sikre stabilitet i bestyrelsesarbejdet.
  Lidt spørgsmål omkring forslaget og generelt om brugen af suppleanter.
  12 for, 1 imod, 1 blank. (ud af 14)
  Forslaget er vedtaget.
  Ekstraordinær Generalforsamling 28-10-2012
 • Ændring af vedtægter, ny formålsparagraf (Foreningens formål er, med udgangspunkt i rollespil, tabletopspil og lignende aktiviteter, at danne rammen om socialt samvær for alle spilinteresserede og andre fantasifulde sjæle.) (Keld Hjortskov)
  Generalforsamling 2011
 • Ændring af vedtægter, nedsæt antal suppleanter til 1
  Årsag; i år har vi haft brug for suppleanter, men vi vidste ikke hvem der var 2. suppleant, og det har været svært at skaffe 2. suppleant.
  Forslaget ændres til “3.9h. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter”.
  Forslaget er godkendt med 21 for og 1 imod.
  Generalforsamling 2011

*Ny formålsparagraf. Generalforsamling 2010

 • Revision af vedtægternes §5, så det fremgår at et gyldigt medlem kan udfærdige en fuldmagt og lade en anden stemme for sig. Vedtaget. Generalforsamling 2009
 • Afskaffelse af vedtægternes §8 – Undomsrepræsentant i bestyrelsen. Punktet afskaffes med 16 for, 3 imod. punkterne 9-12 flyttes et nummer op. Generalforsamling 2009

Vedtægter

[TRC] - Forgotten Lore and Laws Soulbringer