Generalforsamling 2014

[Bestyrelses Godkendt]

Indledning
a1. Velkomst og optælling af fremmødte
17 stemmeberettiget (3 ved fuldmagt), 5 senere ankomne
a2. Valg af dirigent (bestyrelsen indstiller Peter P.)
Valgt, fredsvalg
a3. Valg af referent (bestyrelsen indstiller René)
Valgt, fredsvalg
a4. Valg af 2 stemmetællere
Michael og Jeppe
a5. Godkendelse af indkaldelse
Valg af tid blev problematiseret, overvejelser om brug af mail til indkaldelse.
Godkendt vedtægtsmæssigt
a6. Godkendelse af dagsorden
Godkendt vedtægtsmæssigt

Beretninger og Regnskab
b1. Formandens beretning v. Peter P.
b2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget v. Jon
Generalforsamling godkender regnskabet med forbehold for at kommende bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af at denne ikke vil godkende regnskab.
Budget, bestyrelsen bemyndiget til at lave et budget for 2014.
19 For, 5 Blanke
b2i. Jon har meddelt at han trækker sig som kasserer.
b2ii.Beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mhp. godkendelse af regnskab
frafalder
b3. Godkendelse af ændringer til forretningsorden (bestyrelsen har ingen)
b4. Godkendelse af ændringer til ordensregler (ingen ændringer)

Orienteringer
c1. Nolle ønsker ikke at fortsætte som rengøringsansvarlig v. Nolle
Stor tak til Nolle for det arbejde han har lagt i at være rengøringsansvarlig
c2. Information om Hyttetur v. Nolle
Orienteret
c3. Kåring af årets 40k mester v. Christian
Mass kåret som årets 40k mester, tillykke
c4. Kåring af årets BB mester v. Peter P.
Lasse kåret som årets BB mester, tillykke
c5. Orientering om byggeprojekt v. Reno
Tak til dem der har lagt arbejde i projektet

Indkomne forslag
d1. Stemme metode, se her, v. Mike
Enstemmigt vedtaget
d2. Vedtægtsændringer jf. Bilag v. René
Formændringer (4.5 som separat punkt) enstemmigt vedtaget
Forretningsorden 18 for, 1 imod, 1 blank
Ændring af 2.1 – Ved ændret formulering, 18 for, 1 imod, 2 blank
Ændring af 3.3 – Ved ændret formulering vedtaget enstemmigt
Ændring af 4.5 – 16 For, 4 imod, 1 ikke afgivet
Ændring af 6.2 – 20 for, 1 imod
3.7 – fuldmagts debat – 3 For regler, 19 Imod regler
d3. Vedtagelse af budget for lydisolering op til 20.000kr. v. Peter P.
d4. Vedtagelse af budget for belysning op til 20.000kr. v. Peter P.
Fokus på lyd, sekundær lys, budget på 30.000dkr. Udvalg til lokaleforbedringer. Enstemmigt vedtaget.
d5. Nej tak til spam fra TRC, se her, v. Dominik
Varm anbefaling til IT-ansvarlige om privat indstillinger på hjemmesiden.
18 For, 3 Imod denne anbefaling.
d6. Valg af ny rengøringsansvarlig v. Peter P.
Både Kasper og Reno er villige til at hjælpe
d7. Forbud mod at medbringe foreningens printer på hyttetur v. Mads
Printer er tidligere doneret, derfor ikke relevant
d8. Forbud mod at medbringe foreningens internet på hyttetur v. Mads
Vi skulle komme på skolens internet, derfor ikke relevant

Valg
e1. Valg af formand
André 14 / René 9, Blankt 1, Ugyldig 1
e2. Valg af kasserer
Vince 21 / René 1, Blank 3
e3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Lasse 6 / Michael L. 12 / S. Christian 12 / Kasper 7 / Peter P. 9 / Reno 13 / René 11
e4. Valg af 2 suppleanter
Kasper 10 / Mass 9, 2 blanke
e5. Valg af 1 revisor
Mike 16 / René 3
og 1 revisorsuppleant
Michael 2 / Steffen 5 / René 11

Eventuelt
Rengøring – Bliv bedre til at rydde op efter sig selv.
Pathfinder – Tak for et godt arrangement.
Bibliotek – Opsang om regler for lån af bøger.
Skabe til brætspil? – Debat, bestyrelsen finder en løsning
Ting til Hyttetur? – Hytteturen er højere prioriteret end en normal weekend i foreningen.
Figurspil foråret 2014? – Torsdag d. 6. 2. 2014, info møde
Ændring af skrevne vedtægter? – Lad venligst vær da man ikke har lyst til at lave et arkiv.
AMA – Steffen præsenterede årets AMA

Tak for god orden.


Vedtægts ændringer – (Grundt teknisk fejl og en korrukteret fil, er det en gammel backup fil som dette er taget fra, folk bedes derfor mens det stadig er friskt at komme med rettelser):

(Jeg ved der var nogen der kom med en meget bedre formulering – dette er meget løst husket og ja det skal ændres til at være mere præcist, men grundet ovenstående fejl…)
2.1 Foreningens medlemskab kan erhverves af alle som vil følge foreningens regler, og som er interesseret i aktiviteter baseret på foreningens formål.

2.1 Foreningens medlemskab kan erhverves af alle som vil følge foreningens regler, og som er interesseret i aktiviteter der falder inden for foreningens formål.

3.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 28 dages varsel. Som minimum ved opslag på hjemmesiden og i foreningens lokaler.

3.9.d. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

3.9.e. Godkendelse af ændringer i ordensreglerne

3.9.g. Valg af formand (lige år)

3.9.h. Valg af kasserer (ulige år)

4.4 Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 30 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 16 dages varsel.

4.5 Dagsordenen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde:
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under den ekstraordinære generalforsamling.
b. Godkendelse af indkaldelse
c. Indkomne forslag

5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt indkaldt med rimelig varsel og 60% af denne er til stede.

5.5 Bestyrelsen har ansvaret for at vedtage og løbende opdatere ordens reglementet

6.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ændres jf.§3 Generalforsamlingen, dog med 2/3 almindeligt flertal.


Essentielt det der blev gjort ved 6.2 og 6.3 var at man fjernede 6.2 som så gør at det er muligt at ændre i tidligere 6.3, her ændrede vi så den nye 6.2 til at inkludere tidligere beskyttelse. Der er egentlig ikke sket den store ændring, vedtægten er stadig den samme de er bare bedre beskyttet.

6.2 Ændring af 6.2 kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning stemmer for. Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 80% af samtlige af foreningens medlemmer ved en urafstemning har vedtaget nedlæggelse af foreningen.

6.4 og 6.5 bliver henholdsvis ændret til 6.3 og 6.4


Edits 06-10-2014

Da referatet ikke havde links, kan det være svært at se forslaget som det var, og da jeg selv skulle søge lidt for at finde dagsorden, hvor links så ikke virkede (om det bare er fordi de er gået i stykker eller forumsdelen har ændret placering kan jeg ikke svarer på, men her er noterne så

d.1 se her v mike (hvis der ikke stadig er problemer,

Mike Breuning
Da jeg lige har siddet og læst vedtægter igennem (for ja så spændende er mit arbejde) bemærkede jeg at der var tilføjet en definition:
* Ved 50% positivt flertal forståes at mindst halvdelen af de afgivne stemmer skal være for. Blanke stemmer tæller altså som “imod”. Dette er også kendt som “simpelt absolut flertal” eller “almindeligt flertal”.
[u]For det første[/u] er jeg dybt uenig i denne metode, idet at det er i modstrid med den metode vi faktisk bruger.
Og foreslår derved:
ændring af §3.4 til: “[b]3.4 Alle beslutninger vedtages ved simpelt relativt flertal med mindre andet er anført i vedtægterne.[/b]”
Hvilket betyder at blanke stemmer ikke tæller imod. F.eks. 4 for, 3 imod og 5 blanke vil blive vedtaget.
Dette punkt ønsker jeg behandlet hurtigst muligt, idet at det får betydning for resten af generalforsamlingen.
[u]For det andet[/u] er jeg interesseret i at vide hvornår vedtægterne er blevet ændret til at indeholde denne før nævnte definition?[/quote]

d.5 se her v Dominik , hvis link ikke virker

Dominik Ziga
Forslag: TRC’s interne Reklamer (hyttetur mm.) – Få indført en “reklamer, nej tak” funktion, så dem som IKKE er interesserede i at få den slags mails kan blive fri.
Jeg indgiver dette forslag, da jeg tidligere har gjort opmærksom på dette til det bestyrelsesmedlem, som på det tidspunkt stod for udsendelse af reklame emailen. der er så i mellemtiden kommet endnu en. bare fra et andet medlem denne gang.
håber alle har haft en god Jul og godt nytår.

Generalforsamling 2014

[TRC] - Forgotten Lore and Laws Soulbringer