Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i TRC 2010

1. Valg af dirigent og referant
Peter Witt er dirigent, André Samuelsen referant.
2. Formandens beretning v/ Rasmus Wagner
Dette år har været et år med mange nye ansigter, og masser af aktiviteter. Vi skal være opmærksom på at nye medlemmer i klubben kan give anledning til grupperinger i større grad end tidligere.
3. Fremlæggelse godkendelse af regnskab og budget v/ Peter Helby
Peter fremlagde regnskabet for 2009, hvor vi gik ud af året med et lille overskud, samt 8000 kr på vores opsparing til lokaleforbedrelser.
Revisoren havde et par kommentarer til regnskabet, men ingen kritikpunkter.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget 2010
Indtægter 2010
Kontingenter 20.000
Kommunal støtte 6.000
Hyttetur 0
Aktiv sommer 0

Udgifter 2010
Bibliotek og spil 10.000
Lokaler 4000
Kontorhold 5000
Repræsentation 500
Uforudsete udgifter 2500
Opsparing 4000

Følgende overvejelser bag budgettet:
1) Budgettet tager i udgangspunkt i tallene fra 2009, dog med en forsigtig opjustering af medlemstallet.
2) Som udgangspunkt bør ca. ½ af klubben forbrug gå til spil, terræn, bøger osv.
3) Det er målet at både aktiv sommer og hyttetur skal ‘gå i 0’
4) Bestyrelsen ønsker at spare ca. 4000 kroner op hvert år indtil klubben har ca. 15000 på kistebunden. Det vil gøre os mere robuste ifm. større uforudsete udgifter.

Peter fremlagde bestyrelsens budget. Da det er første gang i mange år vi har haft et budget at arbejde med, er vi ikke sikre på at alle tallene holder.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.

4. Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsen har udarbejdet nogle retningslinjer de selv mener at kunne arbejde efter. Forretningsordenen er til for at gøre bestyrelsesarbejdet mere gennemsigtigt for alm. medlemmer. Se bilag, forretningsorden 2010.
Der blev spurgt hvad der sker hvis bestyrelsen ikke overholder disse retningslinjer. De kan bruges til at bedømme om bestyrelsen er egnet til at fortsætte. Hvis reglerne på et tidspunkt bliver utidssvarende kan bestyrelsen tilpasse dem. Hvis generalforsamlingen er uenige med bestyrelsen, kan de selvfølgelig overrule deres ændringer.
Forretningsordenen blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Godkendelse af mindre ændringer til vedtægterne (ekstra revisor samt “kosmetiske” ændringer, samme indhold som før)
Se bilag, vedtægter 2010. Ændringerne blev godkendt.
b. Ny formålsparagraf
Se bilag, vedtægter 2010. Ændringen blev godkendt.

6. Valg af formand
Rasmus Wagner genopstillede som formand, men ønskede et tillidsvotum for at fortsætte.
Rasmus Wagner blev valgt som formand.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
André Samuelsen, Peter Witt Nielsen, Rasmus Henningsen og Reno Rasmussen stillede op.
André stillede op for at fortsætte med at have indflydelse på den retning klubben bevæger sig i.
Peter Witt Nielsen stillede op for at blive næstformand igen.
Rasmus Henningsen stillede op for at hjælpe mere til i klubben.
Reno Rasmussen stillede op for at have mere indflydelse over de projekter han laver for klubben.
André, Peter og Rasmus blev valgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
???

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Michael Høyer blev genvalgt som revisor, og Mike Breuning som suppleant.

10. Evt.
- Alkohol i klubben, hvordan er det gået?
Der har ikke været problemer med alkohol overhovedet. Vi skal selvfølgelig stadig være opmærksomme så der ikke opstår problemer.
- Retningslinjer for skrald v/ André Samuelsen
Vi har fået nøgle til skralderummet. Vi skal sørge for at få alle poser op i skralderummet her torsdag så vi ikke har skrald stående. Vi må gerne bruge containeren når den står fremme oppe i gården, men låget skal kunne lukkes.
- Hyttetur 2010 v/ Peter Helby
Husk at tilmelde jer hytteturen :)
- Opførsel under spil, kast med terninger
Der har sidste år været flere episoder med dårligere tabere under forskellige spil, især Blood Bowl har været udsat. Efter at have haft fokus på det, er problemet heldigvis formindsket. Hvis man igen oplever ubehagelige situationer skal man huske at sige det direkte til de indblandede.
- Prioriteringsliste for brug af lokaler, efter ønske fra Dominik (Rollespil, Figurspil, Brætspil, CCG, Andet)
Det er konsensus at prioriteringsrækken for brug af klubbens aktiver er følgende:
Rollespil, Figurspil, Brætspil, CCG, Andet (evt. film)
Men man skal selvfølgelig ikke være uretfærdig, og man skal huske at tage hensyn til alle andre.

Generalforsamling 2010

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz