Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016
Søndag
31. januar kl 11.00
, TRCs lokaler.
Referat
a. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver
bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
18 fremmødt
e, 1 fremmødt ved fuldmagt.
Jon og Jeppe Hjort vælges som stemmetællere
Mike vælges som dirigent
André vælges som referent
b. Godkendelse af indkaldelse
Generalforsamlingen er
l
ovligt indkaldt
c. Formandens beretning
Loftprojektet er næsten afsluttet, og
der er ikke planlagt flere store renoveringsprojekter
i nær fremtid. Vi har nu nogle rigtig fede lokaler som vi kan være stolte af, og skal passe
godt på.
Der er begrænset med aktivitet på figurspils
-­‐
og brætspilsfronten. Det skal vi være
opmærksomme på, o
g overveje om vi skal gøre noget for at skabe øget aktivitet.
Vi skal genoverveje hvordan vi kommunikerer om og håndterer de gratis prøvegange.
Grundtanken er at vi skal være fleksible, så de kan bruges på en god måde til at fange nye
medlemmer, uden at vi
udelukker nogle fra at deltage i enkeltarrangementer, bare fordi
de har været her 3 gange for 9 måneder siden. En oplagt mulighed er at prøve at kapre
medlemmer via Pathfinder Society, men metoden skal lige gennemtænkes.
d. Fremlæggelse af regnskab og bu
dget til godkendelse
Vince gennemgår regnskabet for 2016.
Der stemmes om regnskabet kan godkendes med forbehold for revisorens godkendelse.
15 for, 2 imod, 2 blanke
Der bliver spurgt ind til øgede indtægter og udgifter for Hytteturen. Det forklares med
forventede øgede udgifter ifbm. transport til hytten.
Budget godkendes enstemmigt.
e. Godkendelse af ændringer i ordensreglerne
Gennemgang af ændringer
(markeret med rødt i bilag 1)
, godkendes.
f. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
g. Valg af fo
rmand (lige år)
André stiller op og f
reml
æ
gger vision for 2016
, med planer om ca. 10 åbne
arrangementer der skal have prioritet for brug af lokaler i løbet af 2016, samt en pose
penge fra klubben.
1
6
for,
3
blank.
h. Valg af 3 bestyrels
esmedlemmer og 2 s
uppleanter
Marc, René og Michael Høyer stiller op til bestyrelsen.
Marc vil arbejde for at fremme figurspil i klubben.
René ønsker at repræsentere foreningens medlemmer så bredt som muligt i
bestyrelsens virke.
Michael Høyer ønsker at repræsentere medlemm
er som ikke kommer så ofte i klubben,
og vil gerne fremme små/alternative figurspil i klubben.
Valgt ved fredsvalg.
Reno, Julie og Mads Halling stiller op som suppleanter.
Mads 10
Reno 13
Julie 15
Reno og Julie vælges som suppleanter.
i. Valg af 1 reviso
r og 1 revisorsuppleant
Mike Breuning vælges som revisor. Michael Redlich vælges som revisorsuppleant.
j. 30 års jubilæum (v/ Mike Breuning)
Mike ønsker input til fejring af foreningens 30 års jubilæum.
Åbent Hus er en mulighed som kræver lidt indsats,
men giver os mulighed for at vise
lokaler frem.
Borgmester og lokalavis inviteres.
Eventuelt kombineret med grill om
aftenen. Reno foreslår kæmpe kage.
k. Hyttetur 2016 (v/ Nolle)
Der blev efterlyst input angående det nye tiltag om at have familier (og
børn) med på
hytteturen
. Der var overvejende positive tilbagemeldinger, og det blev fremhævet at vi
gerne
vil have flere deltagere med.
Mike og René
står for AMA, so
m er med Star Wars tema.
l. Rengøring 2016 (v/René)
Der opfordres til at melde både FRA og TIL rengøringsarrangementerne.
Robotstøvsugeren t
akkes, og der mindes om at
barstolene skal sættes op på bordene.
m. Eventuelt
TRC Con
2017
Marc, Michael og Michael er interesserede i at arrangere noget i 2017.
X
-­‐
wing Nationals/Regionals 2017
Vi skal begynde at lobbye nu, hvis vi ønsker at være vært i
2017.
Bifrost Forum 2016
Julie lobbyer for at Bifrost afholder Forum i M

Generalforsamling 2016

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz