Generalforsamling 2013

Generalforsamling i TRC – Taastrup Rollespilsklub
Søndag d. 3/2 kl 12.00 i foreningens lokaler. Ved generalforsamlingens start var der 22 personligt
fremmødte og 7 repræsenteret ved fuldmagter. Yderligere 1 medlem ankom i løbet af generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen
Michael Høyer blev valgt som dirigent. André som referent.
André har stillet forslag om at behandle ”projekt gulv” igen, da han mener at en konkretisering af
projektet vil lette kommunens behandling af vores ansøgning. Der foretages en mindre om rokering af
nogle punkter, således at vi ikke skal behandle eks. forretningsorden over flere omgange.
Det bliver kommenteret at opslag omhandlende generalforsamlingen bør være at finde i foreningens
lokaler såvel som på foreningens hjemmeside.

2. Formandens beretning
Formanden (André): ” Et to‐delt år. Starten af året er forløbet godt, og formanden fremhæver især
Thomas Arnoldi der gjorde et godt stykke arbejde i forbindelse med hytteturen og Lasse Christensen der
gjorde det rigtigt godt i forbindelse med Aktiv sommer, der i år gav 4 medlemmer. Anden halvdel af året
har budt på mange udfordringer, da formanden følte det nødvendigt at bede kasseren om at træde tilbage.
På den ekstraordinære generalforsamling trådte der to relativt nye medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet.
Dette har givet mange udfordringer, og plads til nytænkning i bestyrelsesarbejdet. De nye medlemmer
stiller krav og giver os en unik mulighed for at udvikle os som forening. De nye medlemmer giver også
udfordringer. Der har i år været en episode hvor to medlemmer ikke har følt sig velkomne i klubben. Dette
er et problem for os, da formålet med foreningen er at skabe rammerne for vores gode sociale samvær.
Formanden opfordrer alle medlemmer til at tænke mere på hvordan vi opfører os over for hinanden, og
især hvordan vi taler til hinanden. Fremadrettet har vi i 2013 stadig udfordringer, især i forbindelse med
projekt gulv og Parkskolen generelt.Ӭ
Der følger en debat om god opførsel og godt samvær i klubben. På trods af tidligere problemer kan alle
blive enige om at vi skal behandle hinanden ordentligt. Det blev dog også kommenteret at vi ikke alle
sammen kan være bedste venner. Hvis der er nogle man ikke kan lide, så kan man lade være med at opsøge
deres selskab.

3. Regnskab og budget
Kassereren (Jon) fremlægger regnskabet. Revisoren har ingen anmærkninger. Generalforsamlingen
godkender enstemmigt regnskabet.
Kasseren fremlægger på bestyrelsens vegne budgettet. Efter behandling af indkomne forslag, punkt 5g
og 5h godkender generalforsamlingen enstemmigt budgettet.

4. Godkendelse af ændringer i forretningsorden og ordensregler
André gennemgår ordensreglerne. Generalforsamlingen godkender enstemmigt ordensreglerne.André fortæller at bestyrelsen i det seneste år ikke har udarbejdet en skriftlig forretningsorden, men at
de i det store hele har fulgt retningslinjerne fra forretningsordenen af 2010. Der er stillet flere forslag
omhandlende forretningsorden for TRC:
a. ”Bestyrelsen skal følge forretningsordenen” blev stemt ned med 21 imod, 7 for, 1 blank.
b. ”Ændringer af forretningsordenen skal foretages af generalforsamlingen” blev stemt ned med
18 imod, 6 for, 5 blanke.
c. ”Den nye bestyrelse påbydes at ændre forretningsordenen således at det fremgår at
stemmefordelinger på bestyrelsesmøder føres til referat” blev vedtaget med 6 imod, 12 for, 11
blanke.
d. ”Generalforsamlingen påbyder bestyrelsen at det føres til referat når en lukket sag bliver
behandlet (dvs. ikke indholdet af den lukkede sag, blot at der har været en lukket sag)” blev
vedtaget med 25 stemmer for.
Hvis man ønsker at give input til udformningen af forretningsorden skal man deltage i
bestyrelsesmødet og/eller følge med i den kommende forumtråd. Øvrige punkter omhandlende
forretningsorden synes uddebatterede og bortfalder fra dagsordenen.

5. Indkomne forslag
a. Skønhedsrettelser til vedtægterne
Paragraffen omhandlende ophævelse af ekskludering behandles separat. Ændringen
vedtages med 28 for, 1 imod.
Øvrige skønhedsrettelser vedtages enstemmigt.
b. Diverse rettelser til vedtægterne (6 forslag)
a. Forslag: §3.9a tilføjes ”Dirigent bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme
i brug under forsamlingen”. Vedtages 20 for, 6 imod, 3 blanke.
b. Forslag: §3.9b ”Formandens beretning” ændres til ” Bestyrelsens åbningstale &
årsberetning”. Stemt ned 10 for, 12 imod, 7 blanke.
c. Forslag: §3.9d Ændres til; Godkendelse af forretningsorden og ordensregler for
det forgangene år. Vedtages 12 for, 4 imod, 13 blanke.
d. Forslag: §4.2 40% af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Stemt ned 8 for, 18 imod, 3 blanke.
e. Forslag: Generalforsamlingen fastsætter kontingent. Stemt ned 3 for, 24 imod, 2
blanke.
f. Forslag: Generalforsamlingen påbyder bestyrelsen at udarbejde retningslinjer for
fuldmagter. Hvis det er nødvendigt sættes det til afstemning på næste
generalforsamling. Vedtaget 28 for, 1 blank.
c. Valg af næstformand
André trækker sig som formand pr. 31/8‐2013 da han rejser til Thailand, og vil være bortrejst resten af hans
periode. Der er stillet flere forslag til hvordan vi skal forholde os til dette.a. Forslag: André træder tilbage og vi vælger en formand for perioden februar 2013
til februar 2014. Nedstemt 7 for, 21 imod, 1 blank.
b. Forslag: Generalforsamlingen vælger en næstformand, der vil tage over når Andé
træder tilbage. Vedtaget 13 for, 12 imod, 4 blanke.
Øvrige forslag ikke behandlet, da de ikke er relevante.
d. Bestyrelsens størrelse (mest vidtgående forslag først)
Forslaget stemmes ned 21 stemmer mod 8 (1 blank). Generalforsamlingen har valgt ikke at
behandle forslagene.
e. Retningslinjer for indkøb (debat)
Generalforsamlingen er generelt enig om at medlemmerne skal have størst mulig indflydelse på
foreningens indkøb. Det er vigtigt at der er plads til niche‐spil.
Der foreslås at genoplive aktivitetsudvalget, så medlemmer kan udøve deres indflydelse.
Det foreslås at 4‐5 medlemmer kan beslutte at indkøbe en bog, så længe det holdes indenfor budgettet.
Budgettet kan evt. inddeles i 4 perioder. Et flertal i bestyrelsen kan også vælge at foretage et indkøb.
Den generelle utilfredshed med indkøb kan spores tilbage til manglende kommunikation fra bestyrelsen.
Medlemmerne tager diskussionen til efterretning, bestyrelsen udarbejder retningslinjer på
bestyrelsesmøde.
f. Indkøb af bogen: Earthdawn Gamemasters Guide (et forslag)
Bortfalder.
g. Projekt gulv (mest vidtgående forslag først)
Generalforsamlingen påbyder bestyrelsen at forhandle med kommunen for at få lov til at gennemføre ”
Projekt 1: Gulvvarme i hele klubben, ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben, ny indretning af
klubben. Ca. 70.000 kr. Egenbetaling 30.000 kr. Arbejdstid: 3 uger.” Vedtages med 19 for, 11 imod.
h. Nedsættelse af kontingent til 400 kr (1 forslag)
Nedstemt 7 for, 18 imod, 5 blanke.
i. Orientering om Regionsrådet
Regionsrådet, André og Lasse orienterer. Grundet ikke‐eksisterende aktivitetsniveau deltager vi ikke i
møderne længere. Hvis skal samarbejde med nogle andre foreninger, så tror vi det vil fungerer bedre hvis vi
nøjes med at tage kontakt til foreninger vi har en reel chance for at samarbejde med.

6. Valg af kasserer
Jon genopstiller som kasserer og bliver valgt ved fredsvalg.

7. Valg af næstformand
Christian Andresen, René Nielsen og Peter Petersen stiller op som næstformand.
Stemmefordelingen blev: Blanke 1, René 3, Christian 9, Peter P 17. Peter P er valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Kasper, Lasse, Pelle, Rasmus Wagner, René og Reno stiller op til bestyrelsen.
Stemmefordelingen blev: Blanke 2, Pelle 2, Rasmus 4, Reno 8, Lasse 13(10), Kasper 13(18), René 18.
René bliver valgt ind i bestyrelsen. Grundet stemmelighed mellem Kasper og Lasse, er der valg
blandt disse to om den sidste plads. Stemmefordelingen er angivet i parentes. Kasper bliver valgt
ind.
Niels, Reno og Steffen stiller op som suppleanter.
Stemmefordelingen blev: Blanke 11, Niels 13, Steffen 14, Reno 22. Reno og Steffen er valgt.
Bestyrelsesmedlemmer: René, Kasper Suppleanter: Reno, Steffen

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Michael Høyer vælges som revisor og Mike som revisorsuppleant, begge ved fredsvalg.

10. Eventuelt
René ønsker klarhed om flere punkter i vedtægterne.  
Steffen oplyser om KUH/Parkskolen.
Bestyrelsen har nogle gange brug for at komme i kontakt med medlemmerne, og det er
derfor vigtigt at folk holder deres profil på hjemmesiden opdateret, især e‐mail og telefonnummer, men
også adresse, da kommunen kræver dette.
 
 *Indkomne forslag*
Skønhedsrettelser til vedtægter – Mike Breuning og René Nielsen
§3 ændres så der indføres et punkt 3.9.b “Godkendelse af indkaldelse”. De originale punkter ændres
passende, så b bliver til c også videre.
§3.9a der tilføjes ordene ”og godkendelse” efter gennemgang.
Ved §3.9 tilføjes et ekstra punkt: “Eventuelt”.
Ordet ”forening” bruges konsekvent i stedet for ordet ”klub”, eks. i §2.1 og §2.2
2.1 Klubbens medlemskab kan erhverves af alle, som vil følge klubbens regler, og som har, eller vil have kendskab til
rollespil.
Forslag: Ændres til; Foreningens medlemskab kan erhverves af alle, som vil følge foreningens regler, og som har, eller
vil have kendskab til rollespil.
2.2 Medlemskab af klubben varer fra kassereren har modtaget betalingen til umiddelbart inden næste års ordinære
generalforsamlings begyndelse.
Forslag: Ændres til; Medlemskab af foreningen varer fra kassereren har modtaget betalingen til umiddelbart inden
næste års ordinære generalforsamlings begyndelse.
§3.9c. Regnskab og budget
Forslag: At man inkluderer “Godkendelse af”. (står andet steds 5.7 at det skal gøres)
§2.7 Et ekskluderet medlem kan søge om at blive medlem igen, hvorefter der vil blive taget stilling på ny
ved næste ordinære generalforsamling.
Forslag: Ændres til; Et ekskluderet medlem kan søge om at blive medlem igen, hvorefter der vil blive taget
stilling på ny ved næste generalforsamling.
Diverse rettelser til vedtægter – René Nielsen
Forslag: §3.9a tilføjes ”Dirigent bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under
forsamlingen”.
Forslag: §3.9b ”Formandens beretning” ændres til ” Bestyrelsens åbningstale & årsberetning”.
Forslag: §3.9d Ændres til; Godkendelse af forretningsorden og ordensregler for det forgangene år.
Forslag: §4.2 40% af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Forslag: Generalforsamlingen fastsætter kontingent.
Forslag: Generalforsamlingen påbyder bestyrelsen at udarbejde retningslinjer for fuldmagter. Hvis det er
nødvendigt sættes det til afstemning på næste generalforsamling.Valg af næstformand – René Nielsen
1. André træder tilbage, vi vælger en formand for perioden februar 2013 ‐> februar 2014
2. Renés forslag, vi vælger en næstformand, der tager over.
3. Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling i august.
4. Vi gør ikke noget. Bestyrelsen konstituerer sig selv og næstformanden tager bare over.
Forslag: Generalforsamlingen vælger en næstformand, som træder i stedet for formanden, når han til
september træder tilbage. Dette betyder at der i år skal holdes separat valg af næstformand, og dermed
vælges et færre alm. bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens størrelse – Michael Høyer
Forslag 0: Skal vi foretage en ændring?
Vedtægternes §3.9h. ændres fra “Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter” til
Forslag 1: “Valg af 3‐5 bestyrelsesmedlemmer” (hvilket eliminerer suppleanter)
Forslag 2: “Valg af 3‐5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter” (hvilket giver en fleksibel
bestyrelsesstørrelse)
Forslag 3: “Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter” (hvilket giver en større bestyrelse, så flere af
klubbens medlemmer bliver repræsenteret)
Såfremt et forslag bliver vedtaget bortfalder de andre forslag selvfølgelig.
Retningslinjer for indkøb – André
Debat: Generalforsamlingen debatterer hvordan retningslinjerne for indkøb skal være.
Indkøb af bog: Earthdawn Gamemasters Guide – Peter P
Projekt gulv – André
Generalforsamlingen påbyder bestyrelsen at gennemføre et af nedenstående projekter, inklusiv at skaffe
den nødvendige kapital. Reno skal inddrages i processen. Det foreslås at man forsøger at få kommunen
med på 1/3‐dels modellen, som har været brugt ved tidligere lokaleforbedringer.
Projekt 1: Gulvvarme i hele klubben, ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben, ny indretning af
klubben. Ca. 70.000 kr. Egenbetaling 30.000 kr. Arbejdstid: 3 uger.
Projekt 2: Gulvvarme i hele klubben, ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben. Ca. 60.000 kr.
Egenbetaling 30.000 kr. Arbejdstid: 3 uger.
Projekt 3: Gulvvarme i første lokale, ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben, ny indretning af
klubben. Ca. 50.000 kr. Egenbetaling 25.000 kr. Arbejdstid: 2 uger.
Projekt 4: Gulvvarme i første lokale, ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben. Ca. 45.000 kr.
Egenbetaling 25.000 kr. Arbejdstid: 2 uger.
Projekt 5: Ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben, ny indretning af klubben. Ca. 30.000 kr.
Egenbetaling 20.000 kr. Arbejdstid: 1 uge.Projekt 6: Ny gipsvæg i første lokale, laminatgulv i hele klubben. Ca. 20.000 kr. Egenbetaling 20.000 kr.
Arbejdstid: 1 uge.
Projekt 7: Laminatgulv i hele klubben. Ca. 20.000 kr. Egenbetaling 10.000 kr. Arbejdstid: under 1 uge.
Nedsættelse af kontingent til 400 kr – Steen Johnson
”Medlemmer har ikke kunnet betale da det har været for dyrt.  Hvis man ikke kan skaffe nøgler, og ikke må
spille hjemme, så er prisen for høj.  Potentielt nye medlemmer vil ikke betale prisen da de synes den er for
høj.”
Forslag: Kontingent 2014 skal være 400 kr.
Regionsrådet – Michael Høyer
”Hvor og hvornår er det blevet besluttet vi skulle meldes ind i det. (hvis det er en generals forsamlings
beslutning, hvordan kan Lasse melde os ud af det)”.
André forklarer hvad regionsrådet er, Lasse beskriver hans erfaringer med regionsrådet.

Generalforsamling 2013

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz