Generalforsamling 2012

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang af dagsordenen
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Godkendelse af ændringer i forretningsorden og ordensregler (ingen ændringer)
5. Indkomne forslag
a. Oprettelse af aktivitetsudvalg (forslag stillet af André, Peter P og Reno)
6. Valg af formand (kun lige år)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
a. Samarbejdet med kommunen, oplæg ved Steffen
b. Hytteturen 2012 og fremover, oplæg ved Lars Hess og Nolle
c. Rengøring (og oprydning) i klubben, debat ved André
d. Belysning når man maler (Jeppe)
e. TRC Spil log (Lasse)

1) Michael Høyer valgt som dirigent, André Samuelsen valgt som referent

2) Det har været et godt år, og nu er det tid til udskiftning, så Rasmus Wagner genopstiller ikke.
3) Nolle og Lars Hess har lagt en plan for hytteturen 2012. Der er ændret i madplanen, så frokosten sløjfes, i stedet er der sen morgenmad og tidlig aftensmad. De vil gøre noget ud af at planlægge spilblokke inden vi tager af sted på hytteturen, og tilskynder at folk allerede nu tænker over om de vil arrangere noget. I år genintroducerer vi figurspil på hytteturen, i et begrænset omfang. Hytteturen ligger torsdag 3. maj til søndag 6. maj. Temaet til AMA er Rom, ca. 150 før Kristus, og der anbefales at tage toga med. Der vil blive lavet en stor bunke sandwich i starten af hytteturen.
4) Peter Peter gennemgår regnskabet da Keld desværre ikke kunne deltage. Årets overskud er på 2100 kr., så kassebeholdningen er på ca. 6500 kr. i starten af 2012. Revisor Michael brokker sig over at nogle har afleveret dankortkvitteringer, som ikke bør accepteres, det er kun kvitteringer der gælder.
Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen af der skal udarbejdes et nyt budget der afspejler de faktiske udgifter fra 2011. Revisoren har godkendt regnskabet. Generalforsamlingen godkender regnskabet, og regnskabet for 2011 lukkes. Tilskud fra 2011 der endnu ikke er udbetalt skal føres ind i regnskabet 2012.
5.1) Oprettelse af aktivitetsudvalg
Nolle siger at der skal være en årsplan/budget før udvalget får nogle penge.
Michael synes det er farligt at tillade at man kan købe figurer af klubben billigt. Rasmus regner med at medlemmerne af aktivitetsudvalget har integritet og ikke vil misbruge rabatten.
Mike spørger om resten af bestyrelsen også bakker op om dette forslag, det gør den. Mike foreslår at der skal sidde et bestyrelsesmedlem i aktivitetsudvalget, sådan at bestyrelsen har “en finger på pulsen”.
André mener ikke at bestyrelsen frasiger sig noget af deres ansvarsområde, bestyrelsen beskæftiger sig med drift, og han ser ikke at
Christian foreslår at udvalget skal have en formand der skal deltage på bestyrelsesmøderne med taleret.
Wagner foreslår at generalforsamlingen udpeger en der har ansvaret for at sammensætte udvalget, at vi sigter mod at have et bestyrelsesmedlem i udvalget, at udvalget sørger for at deltage i bestyrelsesmøderne, og som minimum rapporterer en gang i kvartalet.
André mener at det er vigtigt at der er nogen der melder sig frivilligt og forpligtiger sig over for generalforsamlingen til at deltage i aktivitetsudvalget.
André uddyber hvad rabatten egentlig er tænkt som.
Der er flere der mener at det er en god idé at sælge “klubbens figurer” som ikke bliver brugt til noget. Hvis spillet bliver populært bør klubben ikke sælge figurerne, for så hjælper de ikke med at holde gang i spillet.
Generalforsamlingen er enig om at aktivitetsudvalget er en god idé og at bestyrelsen udpeger en ansvarlig.
6) Valg af formand
André Samuelsen stiller op som den eneste.
Der er 20 fremmødte, heraf 19 stemmeberettiget. Der er 1 mødt ved fuldmagt.
1 stemmer blankt, 19 stemmer for.
André er valgt som formand for 2 år.
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Rasmus fortæller hvad bestyrelsesarbejdet går ud på.
Lasse, Morten, Reno og Peter P stiller op som bestyrelsesmedlemmer.
Der er 20 fremmødte, heraf 19 stemmeberettiget. Der er 1 mødt ved fuldmagt.
Der er afgivet 20 stemmer, heraf 2 ugyldige.
Peter P 16 stemmer
Lasse 13 stemmer
Morten 11 stemmer
Reno 10 stemmer
Peter P, Lasse og Morten er valgt til bestyrelsen.
Mike Breuning stiller op som suppleant, og blev valgt ved håndsoprækning.
8) Valg af revisor og revisor-suppleant
Michael Høyer er valgt som revisor og Thomas “Nolle” er valgt som revisorsuppleant.
9.1) Samarbejdet med kommunen
Steffen fortæller om beslutninger vedrørende Parkskolens omdannelse til et Kultur og Uddannelseshus (KUH).
André spørger hvordan vi sikrer at få indflydelse på den praktiske udførelse af oprettelsen. Steffen vil undersøge for muligheder om at deltage i disse udvalg.
KUH giver mulighed for større samarbejde mellem foreninger og institutioner, André husker på at samarbejde kræver en arbejdsindsats.
9.2) Hytteturen fremover
Stillet lidt på spidsen er spørgsmålet: Skal vi gøre meget ud af hytteturen og dermed gøre noget for at hive flere deltagere med, eller skal vi acceptere at hytteturen ikke er årets begivenhed?
Peter W husker med julelys i øjnene tilbage på forgange års hytteture og håber at vi i fremtiden vil få lige så episke hytteture.
Nolle og Lars Hess har en vision om at hytteturen skal være et værktøj til at rekruttere medlemmer. Derfor har de lavet en handlingsplan og bruger tid på at udarbejde en skabelon til fremtidige arrangører.
Michael spørger hvad skal der til at for at du tager med på hytteturen? (rettet mod de medlemmer der ikke har taget med)
Christian havde sidste år det indtryk at hytteturen var et “rollespilsarrangement”, men hører nu at det ikke er tilfældet. Det viser at der er problemer med markedsføringen af hytteturen.
Der er ikke noget økonomisk argument for ikke at afholde hytteturen.
Der er en debat omkring hvor meget hensyn der skal tages til de folk der ikke deltager på hytteturen.
9.3) Rengøring og oprydning i klubben
André foreslår at vi hyrer en rengøringsdame, men Nolle melder sig frivilligt til at lave “hovedrengøring” en gang om måneden.
Lasse foreslår at vi nedlægger tekøkkenet, folk kan ikke holde det rent. Flere er imod at nedlægge køkkenet, det er meget rart og det bliver brugt. Nolle melder sig til at holde samtaler med folk der ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv.
Nolle tilbyder at skaffe pap/plastik service, så vi kan slippe af med gammel opvask. Christian siger at der er helt ok at smide ikke opryttet service ud.
André vil genindføre nøglekontrakten, og fremhæve at en nøglebærer har ansvaret for at brugerne rytter op efter sig selv.
9.4) Jeppe spørger efter bedre lys når man maler
a) Vi har nogle arkitektlamper.
b) Vi skifter stille og roligt halogen-spots ud med kraftigere LED spots.
c) Når vi har fået nyt gulv vil vi gerne investere i bedre belysning.
9.5) Lasse opfordrer os alle til at bruge Spil loggen.

Generalforsamling 2012

[TRC] - Forgotten Lore and Laws Soulbringer