Ekstraordinær Generalforsamling 28-10-2012

Generalforsamling 28/10-2012
Fremmødte: 15 stemme berettigede, 2 fuldmagter, 17 stemmer i alt
Peter Mikkelsen, Reno Rasmussen og Kasper Roskvist mødte for sent.
Martin Spange og Michael Høyer gik før tid, begge afgav fuldmagt.

1 Valg af dirigent og referent, og 2 stemmetællere
Generalforsamlingen mener at den var lovligt indkaldt. André blev valgt som dirigent og Mike som referent. Pernille og Pelle blev valgt som stemmetællere.

2 Information fra formanden
Morten Loof Andersen trådte ud af klubben og derved bestyrelsen. Mike Breuning blev indkaldt som suppleant. Samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen, Christian viste interesse for at overtage posten som kasserer. Keld syntes at det var underligt at posten skulle skiftes for 3 måneder.

3 Forslag om ændring af vedtægter
Forslag om at gå fra 1-2 suppleanter til 2.
Mike synes at det er nødvendigt for at sikre stabilitet i bestyrelsesarbejdet.
Lidt spørgsmål omkring forslaget og generelt om brugen af suppleanter.
12 for, 1 imod, 1 blank. (ud af 14)
Forslaget er vedtaget.

4 Godkendelse af regnskab 1/1-2012 til 27/10-2012
Michael Høyer præsenterede regnskabet. (Regnskabet er vedlagt). Umiddelbart passer det. 50 medlemmer. 17.758,43 i årets resultat. Små fejl, en difference på 300 kr., et par bilag mangler.
Revisor og formand anbefaler at regnskabet bliver godkendt.
Spørgsmål fra forsamlinger om detaljer i regnskabet, og om hvorvidt vi er sikre på tilgodehavende fra kommunen, hvilket det viste sig at vi er.
13 for, 1 imod, 1 blank. (ud af 15)
Regnskabet er godkendt.

5 Valg af kasserer i perioden 28/10 til generalforsamling 2013
Jon stiller op som kandidat. Han fortæller at han har 13 års regnskabs baggrund.
15 for, 1 blank (ud af 16)
Jon er valgt som kasserer.

6 Valg af bestyrelsesmedlem
Christian og Kasper stiller op til posten.
Christian havde egentligt tænkt sig at stille op som kasserer, men stiller op til bestyrelsen fordi han gerne vil yde en indsats.
Kasper stiller op fordi han mener at han er på et punkt i sit liv hvor at han kan tage det seriøst, så han mente at han hjælpe til.
Afstemning:
3 blanke, 8 for Christian, 8 for Kasper. Afstemningen erklæres ugyldig, grundet forkert stemme antal.
Omstemning:
3 blanke, 5 for Kasper, 9 for Christian (ud af 17)
Christian blev valgt.

7 Valg af suppleanter
Kasper Roskvist og Michael Larsen stiller op.
De blev enstemmigt valgt.

8 Diskussion af gulve
Formålet er ikke at endegyldigt vælge en løsning, da kommunen skal ind over beslutningsprocessen. Nuværende gulvtæppe er ikke en holdbar løsning. Vi har 100+50 m2 gulv.

Diskussion om løsningsmuligheder. Mange spørgsmål. Blandt om hvor vidt vi er sikre på at vi har lokalerne i fremtiden. Steffen (som også er byrådsmedlem), sagde at der var overvejende stor sandsynlighed for at vi ikke mister lokaler. Diskussionen handlede primært om hvor vidt det skulle være en permanent løsning eller en ”flytbar” løsning.
Der var forsat forvirring om hvad formålet med debatten var, set i forhold til at vi jo må underligge os kommunens mening.

Der blev stemt om hvorvidt bestyrelsen skulle have detaljer om generalforsamlinger mening (A). Og om bestyrelsen skulle have frit mandat til forhandling (B).

12 for A, 5 for B, 0 blanke. A er vedtaget.

A – op til 10.000 kr.
B – op til 20.000 kr.
C – op til 30.000 kr.
D – ubegrænset

7 for A, 4 for B, 1 for C, 2 for D og 3 er blanke. A er vedtaget

A – Gulvvarme
B – Laminat
C – Gulvtæppe

6 for A, 5 for B, 2 for C, 3 er blanke og 1 er ugyldig. A er vedtaget.

Det noteres at bestyrelsen altså arbejder for at skaffe en løsning med gulvvarme til klubbens lokale. Hvis løsningen kan klares for 10.000 kr. eller mindre, i egenbetaling, må bestyrelsen gerne acceptere. Ellers skal bestyrelsen spørge en generalforsamling til råds, sandsynligvis den ordinære generalforsamling 2013.

9 Orientering om hjemmeside
André overtager posten som administrator fra Keld.

André orienterer at bloodbowl systemet vil kunne bevares, det samme med wiki’en. Forumbeskeder vil gå videre. Men private beskeder vil alle blive slette, da André ikke ønsker at gennemgå folks private beskeder.

Forslag fra forsamlingen:
Nye billeder på hjemmesiden. Og ny tekst.

Generalforsamlingen siger tak til de mennesker som gider yde det ekstra for klubben.

10 Eventuelt
10.1 Der blev foreslået mere konsekvente tider for generalforsamlinger, så folk møder til tiden. Evt. skal folk fratages stemmeret ved for sent fremmøde.

10.2 Angående oprydning, der opfordres (igen) til at folk rydder bedre op efter sig selv. Derudover er der blevet købt en dåse knuser, som hænger ved siden af skraldespanden,

10.3 Det går godt med Thomas Arnoldis oprydningspost.

10.4 Der opfordres til at huske på at hyttetur 2013, og allerede nu melder sig. Prisen er 400 kr.

Formanden takker for god, ro og orden.

Ekstraordinær Generalforsamling 28-10-2012

[TRC] - Forgotten Lore and Laws doktor_fritz